X

Giải bài tập Toán 3

Giải bài tập lớp 3

Giải Toán 3 Các số có năm chữ số trang 140, 141


Giải Toán 3 Các số có năm chữ số trang 140, 141

Bài 1 (trang 140 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán 3 Các số có năm chữ số  trang 140, 141 | Giải bài tập Toán lớp 3

Trả lời

Giải Toán 3 Các số có năm chữ số  trang 140, 141 | Giải bài tập Toán lớp 3

Bài 2 (trang 141 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán 3 Các số có năm chữ số  trang 140, 141 | Giải bài tập Toán lớp 3

Trả lời

Giải Toán 3 Các số có năm chữ số  trang 140, 141 | Giải bài tập Toán lớp 3

Bài 3 (trang 141 SGK Toán 3): Đọc các số: 23116; 12247; 3116; 82427

Trả lời

Số 23116 đọc là: hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu

Số 12247 đọc là: mười hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy

Số 3116 đọc là: ba nghìn một trăm mười sáu

Số 82427 đọc là: tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

Bài 4 (trang 141 SGK Toán 3): Số?

Giải Toán 3 Các số có năm chữ số  trang 140, 141 | Giải bài tập Toán lớp 3

Trả lời

Giải Toán 3 Các số có năm chữ số  trang 140, 141 | Giải bài tập Toán lớp 3

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán 3 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán 3:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.

Khóa livestreaming