X

Giải bài tập Toán 5

Giải Toán 5 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... trang 57


Giải Toán 5 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... trang 57

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5): Nhân nhẩm:

a)1,4 x 10         b) 9,63 x 10         c) 5,328 x 10

2,1 x 100         25,08 x 100         4,061 x 100

7,2 x 1000         5,32 x 1000         0,894 x 1000

Trả lời

a) 14         b) 96,3         c) 53,28

210         2508         406,1

7200         5320         894

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 5): Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm;         12,6m;         0,856m;         5,75dm.

Trả lời

10,4dm = 104cm;         12,6m = 1260cm;

0,856m = 85,6cm;         5,75dm = 57,5cm.

Bài 3 (trang 57 SGK Toán 5): Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời

10l cân dầu hỏa nặng:

0,8 x 10 = 8 (kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3kg.

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán 5 khác:

Khóa livestreaming