X

Giải vở bài tập Toán 3

Giải bài tập lớp 3

Giải Vở bài tập Toán 3 Bài 64: Luyện tập trang 74,75


Giải Vở bài tập Toán 3 Bài 64: Luyện tập trang 74,75

Bài 1 trang 74 VBT Toán 3 Tập 1: Điền > < =

585g ..... 558g        526g ..... 625g

305g ..... 300g + 50g       450g ..... 500g – 60g

1kg ..... 850g + 150g        1 kg ..... 640g + 360g

Trả lời

585g > 558g        526g < 625g

305g < 300g + 50g        450g > 500g – 60g

1kg = 850g + 150g        1 kg = 640g + 360g

Bài 2 trang 74 VBT Toán 3 Tập 1: Bác Toàn mua 4 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 150g và gói kẹo cân nặng 166g. Hỏi bác Toàn mua bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Tóm tắt

Giải Vở bài tập Toán 3 Bài 64: Luyện tập  trang 74,75  | Giải vở bài tập Toán lớp 3

Trả lời

Số gam 4 gói bánh cân nặng là:

150 x 4 = 600 (g)

Tổng số gam kẹo và bánh là:

600 + 166 = 766 (g)

Đáp số: 766g

Bài 3 trang 75 VBT Toán 3 Tập 1: Một quả bóng to và 10 quả bóng nhỏ cân nặng tất cả là 1kg. một quả bóng nhỏ cân nặng là 60g. Hỏi quả bóng to cân nặng bao nhiêu gam?

Tóm tắt

Giải Vở bài tập Toán 3 Bài 64: Luyện tập  trang 74,75  | Giải vở bài tập Toán lớp 3

Trả lời

1 kg = 1000g

10 quả bóng nhỏ cân nặng là: 60 x 10 = 600 (g)

1 quả bóng to cân nặng là: 1000 – 600 = 400 (g)

Đáp số: 400g

Bài 4 trang 75 VBT Toán 3 Tập 1: Thực hành:

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng ……g

Hộp bút cân nặng……g

b) Hộp …………….cân nặng hơn hộp…………….

c) Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bít cân nặng tất cả…..g

Trả lời

(Học sinh tự cân rồi điền kết quả vào VBT)

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 khác:

Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 3:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.

Khóa livestreaming