Tin học 7 Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính


Tin học 7 Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

2. Nội dung

a) Mở trang bảng tính

- Để mở mới một bảng tính, em khởi động chương trình bảng tính, mở bảng chọn File và nháy chuột vào lệnh New .

Tin học 7 Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Để mở một tệp bảng tính đã có trên máy tính, em mở thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.

Tin học 7 Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính | Giải bài tập Tin học lớp 7

b) Lưu bảng tính với một tên khác

Em có thể lưu bảng tính đang được mở với một tên khác bằng cách sử dụng lệnh Save As trên bảng chọn File .

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 7 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 7:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.