Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp


Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 102 Tin học lớp 7: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in

a) Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu

b) Nhập dữ liệu và thực hiện các điều chỉnh hàng, cột cần thiết.

d) Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ.

e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

Trả lời:

a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

b) Nhập dữ liệu và định dạng trang tính.

1. Nhập dữ vào cột Đơn vị và cột Số lượng:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

2. Định dạng trang tính:

- Bước 1: Gộp khối A3:D3 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A3:D3 và nháy chuột chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để gộp ô:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:

Để căn lề, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment trên dải lệnh Home:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Cách sử dụng các lệnh này tương tự nhau:

    + 3.1: Chọn ô, khối cần căn lề:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

    + 3.2: Chọn các lệnh dưới đây để căn chỉnh:

        • LệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để căn giữa ô.

        • LệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để căn thẳng lề trái ô.

        • LệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để căn thẳng lề phải ô.

        • LệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để căn trên ô.

        • LệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để căn giữa ô.

        • LệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để căn dưới ô.

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

    + 4.1: Chọn các ô cần tô màu nền:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

    + 4.2: Chọn màu nền bằng lệnh Fill ColorTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 5: Đặt con trỏ chuột có dạngTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7vào biên phải của cột (hoặc hàng) cần điều chỉnh dộ rộng. Kéo thả chuột sang phải để tăng (hoặc sang trái để giảm) độ rộng của cột:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Như vậy em đã thực hiện định dạng được trang tính như hình 1.115b:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

c) Sao chép, chỉnh sửa và định dạng dữ liệu.

- Bước 1: Chọn khối A2:D9, trong dải lệnh Home, chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Clipboard:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Chọn ô A11, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Chọn ô A20, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 4: Đặt con trỏ chuột vào các ô tính và sửa lại dữ liệu, em sẽ được bảng tính như hình 1.115c (sgk trang 102):

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

d) Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột Số lượng trong bảng Tổng cộng.

- Bước 1: Xây dựng công thức cho ô D22:

Tổng số hiện vật = Số hiện vật Tổ 1 + Số hiện vật Tổ 2

→ D22 =SUM(D4,D13)

Nhập công thức vào ô D22 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô D22:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô D22 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7như hình:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối D22: D27 để sao chép công thức của ô D22 cho các ô khác trong khối D22:D27:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Thực hiện các trên, em sẽ được kết quả như hình 1.115d (sgk trang 102):

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Bài 2 trang 103 Tin học lớp 7: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu

Giả sử chúng ta có số liệu thống kê thu nhập bình quân theo đầu người của các xã trong một vùng

a) Khởi động chương trình bảng tính Excel

b) Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính.

c) Chèn thêm một cột. Quan sát và nhận biết các kết quả tính toán theo công thức hoặc hàm trong cột

d) Sắp xếp các xã theo: Tên xã, Thu nhập bình quân, ...

e) Lọc ra.

Trả lời:

a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

b) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính

1. Thu nhập trung bình theo đầu người toàn xã của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Trung bình toàn xã:

- Bước 1: Xây dựng công thức cho xã An Bình ô E2:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ E2 =AVERAGE(C2:D2)

Nhập công thức vào ô E2 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô E2:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô E2 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7như hình:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối E2: E9 để sao chép công thức của ô E2 cho các ô khác trong khối E2:E9:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

2. Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào hàng Trung bình chung:

- Bước 1: Xây dựng công thức cho ngành nông nghiệp ô C10:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ C10 =AVERAGE(C2:C9)

Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô C10 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7như hình:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối C10:E10 để sao chép công thức của ô C10 cho các ô khác trong khối C10:E10:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

3. Thu nhập trung bình chung của cả vùng ghi vào ô F10.

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ F10 =AVERAGE(C10:E10)

Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

c)

1. Chèn thêm một cột vào trước cột Trung bình toàn xã và nhập dữ liệu như hình 1.116b (sgk trang 103).

- Bước 1: Nháy chuột vào cột E (Trung bình toàn xã ), chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Cột mới được tạo, em nhập liệu vào các ô trong cột đó theo yêu cầu:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

2. Nhận biết các công thức có còn đúng không? Sửa lại nếu sai.

- Hàm trong cột Trung bình toàn xã:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Hàm trong hàng Trung bình chung:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Nhận xét: Các kết quả tính toán bằng hàm trong cột Trung bình toàn xã và hàng Trung bình chung vẫn đúng do các hàm có dữ liệu là 1 khối và dữ liệu chèn vào không làm thay dổi khối dữ liệu đó.

Lưu ý rằng nếu em tính các hàng và cột trên bằng công thức hoặc tính bằng hàm nhưng dữ liệu không phải khối thì kết quả sẽ bị sai.

3. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản để có trang tính tương tự như hình 1.111c (sgk trang 104).

- Bước 1: Nháy chuột vào hàng 1, chọn lệnh Insert 3 lần trong nhóm Cells trên dải lệnh Home để tạo thêm 3 hàng:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Gộp khối A2:F2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:F2 và nháy chuột chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để gộp ô:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Nhập thêm dữ liệu và định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: Sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home. Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Thực hiện lần lượt với các ô và khối trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

    + 4.1: Chọn các ô cần tô màu nền, sau đó màu nền bằng lệnh Fill ColorTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

    + 4.2: Thực hiện lần lượt với các ô khác, khối khác trong bảng tính. Em sẽ được bảng tính:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 5: Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

    + 5.1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

    + 5.2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh BorderTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7, chọn tùy ý đường biên thích hợp:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Thực hiện lần lượt với các khối trong bảng tính, em sẽ được bảng tính:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 6: Chọn các ô dữ liệu trong cột Trung bình xã, nháy chuột chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7(hoặcTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7) để tăng (hoặc giảm) 1 chữ số thập phân:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Thực hiện tương tự với các ô tính khác, em sẽ được kết quả cuối cùng:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

d) Sắp xếp các xã theo:

1. Tên xã, theo thứ tự bảng chữ cái:

Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Tên xã), ví dụ chọn ô B4, chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

2. Thu nhập bình quân về nông nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

Nháy chuột chọn một ô trong cột C (Nông nghiệp), ví dụ chọn ô C4, chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

3. Thu nhập bình quân về công nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

Nháy chuột chọn một ô trong cột D (Công nghiệp), ví dụ chọn ô D5, chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

4. Thu nhập trung bình toàn xã, theo thứ tự giảm dần.

Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Trung bình toàn xã), ví dụ chọn ô F5, chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

e) Lọc ra:

1. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về nông nghiệp cao nhất:

- Bước 1: Nháy chuột chọn khối dữ liệu A4:F12, chọn lệnh FilterTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7ở trên tiêu đề cộtTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

2. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về công nghiệp cao nhất:

- Bước 1: Chọn lệnh Filter Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để lọc:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7ở trên tiêu đề cộtTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

3. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về thương mại - dịch vụ thấp nhất:

- Bước 1: Chọn lệnh Filter Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để lọc:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7ở trên tiêu đề cộtTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

4. Ba xã có thu nhập trung bình toàn xã cao nhất:

- Bước 1: Chọn lệnh Filter Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7để lọc:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7ở trên tiêu đề cộtTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

4. Thoát khỏi chế độ lọc và lưu trang tính với tên Thong_ke.

- Bước 1: Chọn lệnh Filter Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để thoát khỏi chế độ lọc:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Để lưu trang tính, em mở bảng chọn File, nháy chuột chọnTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7và thực hiện lần lượt các bước như hình sau:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Bài 3 trang 104 Tin học lớp 7: Tạo biểu đồ và trình bày trang in

Sử dụng trang tính Thong_ke được tạo và lưu trong Bài 2.

a, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ cột minh họa.

b, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ hình tròn minh họa.

c, Di chuyển các biểu đồ. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh kích thước,...

Trả lời:

a) Tạo biểu đồ cột.

- Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối B5:B12 và F5:F12:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Nháy chuột chọn lệnhTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ cột:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Chọn biểu đồ, chọn lệnh LegendTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong dải lệnh Layout và chọn None để ẩn chú giải:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 4: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Chart TitleTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong dải lệnh Layout và chọn Above Chart để chỉnh sửa tiêu đề:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

b) Tạo biểu đồ tròn.

- Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối C4:E4 và C13:E13:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh PieTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ hình tròn:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

→ Kết quả:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 3: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Chart TitleTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trong dải lệnh Layout và chọn Above Chart để chỉnh sửa tiêu đề:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

- Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

c)

1. Để di chuyển các biểu đồ, em giữ chuột vào biểu đồ và kéo thả biểu đồ tới vị trí muốn di chuyển:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

2. Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

3. Điểu chỉnh kích thước các biểu đồ, vị trí của các dấu ngắt trang để có thể in hết vùng dữ liệu:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

4. Lưu bảng tính: Em nháy chuột chọn nút SaveTin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7trên góc trên bên trái của cửa sổ Excel để lưu bảng tính:

Tin học 7 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | Giải bài tập Tin học lớp 7

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 7 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 7:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.