X

Giải sách bài tập Hóa 9

Sách bài tập Hóa học 9 | Giải sách bài tập Hóa 9 | Giải SBT Hóa 9


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 9 hay, chính xác giúp học sinh làm bài tập trong SBT Hóa học 9 dễ dàng hơn.

Mục lục Giải sách bài tập Hóa 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime