Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau: A. Thế năng của một vật có tính tương đối


Câu hỏi:

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau:

A. Thế năng của một vật có tính tương đối. Thế năng tại mỗi vị trí có thể có giá trị khác nhau tùy theo cách chọn gốc tọa độ.

B. Động năng của một vật chỉ phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. Thế năng chỉ phụ thuộc vị trí tương đối giữa các phần của hệ với điều kiện lực tương tác trong hệ là lực thế.

C. Công của trọng lực luôn luôn làm giảm thế năng nên công của trọng lực luôn luôn dương.

D. Thế năng của quả cầu dưới tác dụng của lực đàn hồi cũng là thế năng.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

A, B, D – đúng

C – sai vì không phải lúc nào công của trọng lực cũng luôn dương.

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

Xem lời giải »


Câu 2:

Một ô tô khối lượng 1200 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ô tô bằng:

Xem lời giải »


Câu 3:

Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem lời giải »


Câu 4:

Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 8 J đối với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vật ở độ cao

Xem lời giải »