Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng? A. Lực cùng hướng với


Câu hỏi:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

A. Lực cùng hướng với vận tốc vật.

B. Lực vuông góc với vận tốc vật.

C. Lực ngược hướng với vận tốc vật.

D. Lực hợp với vận tốc một góc nào đó.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Vì những vật có lực vuông góc với phương chuyển động thì không sinh công nên không làm thay đổi động năng của vật.

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau:

Xem lời giải »


Câu 2:

Một ô tô khối lượng 1200 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ô tô bằng:

Xem lời giải »


Câu 3:

Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem lời giải »


Câu 4:

Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 8 J đối với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vật ở độ cao

Xem lời giải »


Câu 5:

Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật

Xem lời giải »