Chọn đáp án đúng. Biểu thức của định luật II Newton xét về mặt Toán học?


Câu hỏi:

Chọn đáp án đúng. Biểu thức của định luật II Newton xét về mặt Toán học?

A. a = Fm

B. a=Fm

C. F=am

D. a=m.F

Trả lời:

Đáp án đúng là: B.

B- đúng, biểu thức của định luật II Newton là a=Fm

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải »


Câu 2:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem lời giải »


Câu 3:

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và khi đi được quãng đường 50 cm vận tốc đạt được 0,9 m/s thì lực tác dụng.

Xem lời giải »


Câu 4:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Xem lời giải »


Câu 5:

Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách

Xem lời giải »