Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu


Câu hỏi:

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2 m/s và khi đi được quãng đường 50 cm vận tốc đạt được 0,9 m/s thì lực tác dụng.

A. 38,5 N.

B. 38 N.

C. 24,5 N.

D. 34,5 N.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Gia tốc của vật:

v2- v02 = 2.a.da = v2- v022.d=0,920,222.50.102=0,77 m/s2.

Hợp lực tác dụng lên vật là F = m.a = 0,77.50 = 38,5 N.

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải »


Câu 2:

Chọn đáp án đúng. Biểu thức của định luật II Newton xét về mặt Toán học?

Xem lời giải »


Câu 3:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem lời giải »


Câu 4:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Xem lời giải »


Câu 5:

Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách

Xem lời giải »


Câu 6:

Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì

Xem lời giải »


Câu 7:

Chọn câu phát biểu đúng. Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ.

Xem lời giải »