Tìm câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người và thảo luận về ý nghĩa


Giáo dục công dân lớp 6 Bài 2: Yêu thương con người

Luyện tập 1 trang 12 Giáo dục công dân lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người và thảo luận về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đó.

Lời giải:

- Câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người:

          +   Bầu ơi thương lấy bí cùng.

Tuy rằng khác giống nhưng trung một giàn.

            + Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ.

            + Lá lành đùm lá rách.

+ Thương người như thể thương thân.

+ Môi hở răng lạnh.

+ …

- Thảo luận về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đó:

             + Bầu ơi thương lấy bí cùng.

Tuy rằng khác giống nhưng trung một giàn.

=> Khi sống trong cộng đồng thì hãy đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau.

      + Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ.

=> Thể hiện sự đoàn kết, yêu thương nhau.

+ Lá lành đùm lá rách. 

=> Thể hiện sự đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau.

+ Thương người như thể thương thân. 

=> Thể hiện sự yêu thương người khác như chính bản thân mình…

Xem thêm các bài giải Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: