X

SBT Lịch sử 7 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 7 trang 9 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 7 trang 9 trong Bài 3: Phong trào văn hóa Phục Hưng sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và biết cách làm bài tập trong Sách bài tập Lịch sử 7.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 9 Cánh diều

Câu 7 trang 9 SBT Lịch sử 7: Quan sát hình 3 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về bức hoạ Nàng Mô-na Li-sa theo những gợi ý sau:

- Thuộc lĩnh vực nào trong phong trào Văn hoá Phục hưng?

- Ai là tác giả của bức hoạ?

- Thông điệp, ý nghĩa của bức hoạ là gì?

Quan sát hình 3 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về bức hoạ Nàng Mô-na Li-sa

Lời giải:

- Bức hoạ Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực nghệ thuật trong phong trào Văn hoá Phục hưng.

- Đây là bức hoạ nổi tiếng của Lê-ô-na đờ Vanh-xi, một danh hoạ nổi tiếng người Ý.

- Bức hoạ đề cao vẻ đẹp của người phụ nữ, đề cao quyền tự do con người, nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu đạt trình độ cao…

Câu 1 trang 9 SBT Lịch sử 7: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân của phong trào Cải cách tôn giáo?

A. Giai cấp phong kiến Tây Âu sử dụng Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo làm cơ sở tư tưởng chính thống.

B. Giáo hội Thiên Chúa giáo ngăn cản sự phát triển tiến bộ của văn hoá.

C. Giai cấp tư sản muốn duy trì và củng cố tổ chức của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

D. Giáo hội Thiên Chúa giáo là một thể lực cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 2 trang 9 SBT Lịch sử 7: Một trong những tác động của các cuộc Cải cách tôn giáo ở Tây Âu là

A. đưa nhân loại bước sang nền văn minh công nghiệp.

B. tạo cơ sở cho sự hình thành của nền kinh tế lãnh địa.

C. thúc đẩy sự phát triển của các lãnh địa phong kiến.

D. làm cho Thiên Chúa giáo phân chia thành hai giáo phái.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 3: Phong trào văn hóa Phục Hưng Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: