X

SBT Tin học 10 Kết nối tri thức

Sách bài tập Tin học 10 Kết nối tri thức | Giải SBT Tin 10 hay, ngắn gọn


Với giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn được biên soạn bám sát chương trình sách mới SBT Tin 10 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Tin học 10.

Mục lục Giải sách bài tập Tin học 10 Kết nối tri thức

Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức

Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Chủ đề 4: Ứng dụng tin học

Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề 6: Hướng nghiệp với Tin học

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức các môn học hay khác: