X

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 9

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 có đáp án năm 2021


Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 có đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 có đáp án năm 2021 sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Lịch Sử lớp 9.

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 có đáp án năm 2021

BÀI 31: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN

Câu 1 Đại thắng mùa xuân 1975 đã đưa Việt Nam bước vào thời kì   

A. Độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

B. Hòa bình, thống nhất

C. Hòa bình, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

D. Độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Lời giải

Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đưa Việt Nam bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2 Tình hình miền Bắc sau cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ có đặc điểm gi nổi bật?

A. vẫn tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt kết quả to lớn

B. bị tàn phá nặng nề

C. không bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến tranh phá hoại

D. chịu ảnh hưởng không đáng kể của cuộc chiến tranh phá hoại

Lời giải

Những cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với nền kinh tế - xã hội miền Bắc.Đòi hỏi miền Bắc phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3 Sau năm 1975 tình hình miền Nam có điểm gì nổi bật?  

A. Hậu quả của chiến tranh, tàn dư của chế độ thực dân mới còn tồn tại nặng nề

B. Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, công nhân thất nghiệp

C. Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố

D. Lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn

Lời giải

Mặc dù miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ nhưng những tàn dư của chế độ này vẫn còn tồn tại. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, bỏ hoang. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân của. Kinh tế phát triển thiếu cân đối, lệ thuộc vào bên ngoài

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4 Trong giai đoạn 1954-1975, nền kinh tế miền Nam phát triển theo hướng nào?  

A. Xã hội chủ nghĩa

B. Tư bản chủ nghĩa

C. Công- thương nghiệp tư nhân

D Nông nghiệp hàng hóa

Lời giải

Trong giai đoạn 1954-1975, do ảnh hưởng của Mĩ, nên miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5 Vấn đề cơ bản được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975) là

A. Nhất trí chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước

B. Đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

C. Chuẩn bị kế hoạch tổng tuyển cử trong cả nước

D. Chuẩn bị nội dung cơ bản cho kì họp Quốc hội khóa mới

Lời giải

Để đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử Việt Nam, Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6 Hội nghị nào đã nhất trí về các chủ trương biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước?  

A. Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975)

B. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975)

C. Hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975)

D. Hội nghị lần thứ 26 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-1975)

Lời giải

Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn. Hai đoàn đại biểu đại diện cho hai miền tham dự. Hội nghị nhất trí hoàn toàn các vấn đề về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7 Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời từ khi nào?  

A. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976)

B. Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976)

C. Tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975)

D. Trong “Tuyên ngôn độc lập” (02/09/1945)

Lời giải

Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976) đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8 Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung

B. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước

C. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lời giải

Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. Hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9 Nội dung nào sau đây không phải là hạn chế của nền kinh tế miền Nam trong những năm 1954-1975?  

A. Vẫn mang tính chất nông nghiệp

B. Phát triển không cân đối

C. Lệ thuộc nặng nền vào viện trợ bên ngoài

D. Công, thương nghiệp quy mô lớn phát triển

Lời giải

Trong giai đoạn 1954-1975, miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, song về cơ bản vẫn mang tính chất của kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước không xuất phát từ vấn đề nào sau đây?  

A. Hai miền vẫn còn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau

B. Nguyện vọng của nhân dân cả nước là sớm có một chính phủ thống nhất

C. Quy luật phát triển của lịch sử Việt Nam là thống nhất

D. Để thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ “đánh cho Ngụy nhào”

Lời giải

Sau Đại thắng mùa xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam về mặt lãnh thổ đã được thống nhất song mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Đáp lai nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước là sớm có một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân cả nước; đồng thời phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc => Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11 Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam?  

A. Thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đánh cho Ngụy nhào

B.Tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

C. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

D. Đáp ứng được yêu cầu lịch sử và nguyện vọng của quần chúng

Lời giải

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã tạo ra một bộ máy nhà nước thống nhất, nền kinh tế chung, từ đó tạo điều kiện để cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12 Nội dung nào của hiệp định Pari được nhân dân Việt Nam hiện thực hóa sau đại thắng mùa xuân năm 1975?  

A. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt

B. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do không có sự can thiệp của nước ngoài

C. Các bên công nhận thực tế miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị

D. Hoa Kì cam kết rút quân và không tiếp tục dính líu đến công việc của miền Nam

Lời giải

Trong điều khoản của hiệp định Pari 1973 có quy định nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do không có sự can thiệp của nước ngoài. Điều này đã được hiện thực hóa tại hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975), cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13 Đâu không phải là điểm chung về ý nghĩa giữa cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6-1-1946 và ngày 25-4-1976?  

A. Phản ánh ý thức làm chủ và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam

B. Giáng một đòn mạnh vào âm mưu chia rẽ, lật đổ, xâm lược của các thế lực thù địch

C. Góp phần nâng cao uy tín của quốc gia trên trường quốc tế

D. Góp phần hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Lời giải

- Các đáp án A, B, C: là điểm chung về ý nghĩa giữa cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6-1-1946 và ngày 25-4-1976.

- Đáp án D: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6-1-1946 chỉ mang ý nghĩa củng cố chính quyền dân chủ nhân dân ở Việt Nam. Còn cuộc tổng tuyển cử bầu ngày 25-4-1976 mới mang ý nghĩa góp phần hoàn thành quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14 Phát biểu ý kiến của anh(chị) về nhận định sau: “thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết bậc nhất của nhân dân, vừa là quy luật khách quan của lịch sử Việt Nam”  

A. Sai, vì thực tế có hàng loạt người dân miền Nam đã di cư ra nước ngoài do không muốn thống nhất đất nước

B. Đúng, vì thống nhất đất nước là nguyện vọng của những người lãnh đạo miền Bắc Việt Nam

C. Sai, vì xu thế phát triển của Việt Nam trong lịch sử là phân tán

D. Đúng, vì thực tế lịch sử Việt Nam đã chứng minh quy luật thống nhất là đúng và đa số người dân đều ủng hộ thống nhất khi 98,8% cử tri đi bỏ phiếu

Lời giải

“Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết bậc nhất của nhân dân, vừa là quy luật khách quan của lịch sử Việt Nam” là nhận định đúng. Vì:

- Thực tế sự phát triển của lịch sử Việt Nam trong quá trình dựng nước- chứng minh thống nhất là xu thế phát triển tất yếu của dân tộc

- Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nguyện vọng tha thiết của quần chúng là muốn có một chính phủ chung và điều đó được phản ánh qua hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975) và cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976) với 98,8% cử tri đi bỏ phiếu

Đáp án cần chọn là: D

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác: