Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ0, đầu trên cố định đầu dưới người ta


Câu hỏi:

Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ0, đầu trên cố định đầu dưới người ta treo quả cân 200 g thì lo xo dài 32 cm. Khi treo thêm quả cân 100 g nữa thì lo xo dài 33 cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lo xo.

A. 30 cm và 300 N/m.

B. 30 cm và 100 N/m.

C. 40 cm và 500 N/m.

D. 50 cm và 500 N/m.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Khi ở vị trí cân bằng F=PkΔl=Pk(ll0)=mg

Khi treo m1 ta có: k(l1l0)=m1g(1)

Khi treo thêm m2 ta có: k(l2l0)=(m1+m2)g(2)

Lập tỉ số 12 ta có m1m1+m2=l1l0l2l00,20,2+0,1=0,32l00,33l0l0=0,3m=30cm

Thay vào (1) ta có k(0,320,3)=0,2.10k=100N/m

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Treo vật có khối lượng 500 g vào một lò xo thì làm nó dãn ra 5 cm, cho g = 10 m/s2. Tìm độ cứng của lò xo.

Xem lời giải »


Câu 2:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm được treo thẳng đứng. Đầu trên cố định đầu dưới treo một quả cân 500 g thì chiều dài của lò xo là 45 cm. Hỏi khi treo vật có m = 600g thì chiều dài lúc sau là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2.

Xem lời giải »


Câu 3:

Hai lò xo được nối với nhau cố định. Kéo 2 đầu bằng lực F thì lò xo thứ nhất có k1=100N/m bị dãn ra 3 cm; lò xo thứ hai có k2=150N/m thì bị dãn ra bao nhiêu?

Xem lời giải »


Câu 4:

Chọn câu sai.

Xem lời giải »


Câu 5:

Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?

Xem lời giải »


Câu 6:

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xuất hiện lực đàn hồi?

Xem lời giải »