Chọn câu sai. A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng và trong giới hạn


Câu hỏi:

Chọn câu sai.

A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng và trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng.

B. Lực đàn hồi có hướng ngược với hướng của biến dạng.

C. Độ cứng k phụ thuộc vào kích thước và bản chất của vật đàn hồi.

D. Giới hạn đàn hồi là độ giãn tối đa mà lò xo chưa bị hỏng.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Giới hạn đàn hồi là độ lớn cực đại của lực tác dụng vào lò xo. Khi vượt quá giá trị giới hạn đó thì lò xo không thể trở về được hình dạng và kích thước ban đầu.

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Treo vật có khối lượng 500 g vào một lò xo thì làm nó dãn ra 5 cm, cho g = 10 m/s2. Tìm độ cứng của lò xo.

Xem lời giải »


Câu 2:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm được treo thẳng đứng. Đầu trên cố định đầu dưới treo một quả cân 500 g thì chiều dài của lò xo là 45 cm. Hỏi khi treo vật có m = 600g thì chiều dài lúc sau là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2.

Xem lời giải »


Câu 3:

Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ0, đầu trên cố định đầu dưới người ta treo quả cân 200 g thì lo xo dài 32 cm. Khi treo thêm quả cân 100 g nữa thì lo xo dài 33 cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lo xo.

Xem lời giải »


Câu 4:

Hai lò xo được nối với nhau cố định. Kéo 2 đầu bằng lực F thì lò xo thứ nhất có k1=100N/m bị dãn ra 3 cm; lò xo thứ hai có k2=150N/m thì bị dãn ra bao nhiêu?

Xem lời giải »


Câu 5:

Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?

Xem lời giải »


Câu 6:

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xuất hiện lực đàn hồi?

Xem lời giải »


Câu 7:

Khi dùng tay kéo hai đầu của lò xo. Loại biến dạng nào xuất hiện?

Xem lời giải »


Câu 8:

Khi vật chịu biến dạng nén thì chiều dài của vật có sự thay đổi như thế nào?

Xem lời giải »