Một lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm được treo thẳng đứng. Đầu trên cố


Câu hỏi:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm được treo thẳng đứng. Đầu trên cố định đầu dưới treo một quả cân 500 g thì chiều dài của lò xo là 45 cm. Hỏi khi treo vật có m = 600g thì chiều dài lúc sau là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2.

A. 0,42 m.

B. 0,45 m.

C. 0,43 m.

D. 0,46 m.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Ta có khi lò xo ở vị trí cân bằng F = P

kΔl=mgk=mgl1l0=0,5.100,450,4=100N/m

Khi m = 600 g: F = P

k(l2l0)=m2g100(l20,4)=0,6.10l2=0,46m

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Treo vật có khối lượng 500 g vào một lò xo thì làm nó dãn ra 5 cm, cho g = 10 m/s2. Tìm độ cứng của lò xo.

Xem lời giải »


Câu 2:

Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ0, đầu trên cố định đầu dưới người ta treo quả cân 200 g thì lo xo dài 32 cm. Khi treo thêm quả cân 100 g nữa thì lo xo dài 33 cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lo xo.

Xem lời giải »


Câu 3:

Hai lò xo được nối với nhau cố định. Kéo 2 đầu bằng lực F thì lò xo thứ nhất có k1=100N/m bị dãn ra 3 cm; lò xo thứ hai có k2=150N/m thì bị dãn ra bao nhiêu?

Xem lời giải »


Câu 4:

Chọn câu sai.

Xem lời giải »


Câu 5:

Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?

Xem lời giải »