Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật A. chuyển động thẳng đều.


Câu hỏi:

Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật

A. chuyển động thẳng đều.

B. chuyển động tròn đều.

C. chuyển động với vận tốc không đổi v0.

D. chuyển động biến đổi đều.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Các phương án A, B, C – vật có vận tốc không đổi.

Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật A. chuyển động thẳng đều. (ảnh 1) Động năng của vật không đổi

Phương án D - khi vật chuyển động biến đổi đều thì vận tốc của vật thay đổi  (v = v0 + at)

Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật A. chuyển động thẳng đều. (ảnh 2) Động năng cũng thay đổi do động năng tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc.

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau:

Xem lời giải »


Câu 2:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

Xem lời giải »


Câu 3:

Một ô tô khối lượng 1200 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ô tô bằng:

Xem lời giải »


Câu 4:

Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem lời giải »


Câu 5:

Một vật có khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ dưới lên với vận tốc v0 = 20 m/s. Xác định cơ năng của vật khi chuyển động?

Xem lời giải »


Câu 6:

Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 4 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Cho g = 10 m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằng

Xem lời giải »


Câu 7:

Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem lời giải »


Câu 8:

Thế năng hấp dẫn là đại lượng

Xem lời giải »