X

Giải bài tập Hóa 11


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Hóa học 11 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 dễ dàng soạn, làm bài tập Hóa học 11 từ đó học tốt môn Hóa học 11.

Giải sgk Hóa học 11 (sách mới)

Giải sgk Hóa học 11 Kết nối tri thức


Giải sgk Hóa học 11 Chân trời sáng tạo


Giải sgk Hóa học 11 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Hóa học 11 (sách cũ)

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ – Photpho

Chương 3: Cacbon – Silic

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic