X

Giải bài tập Hóa 11

Giải Hóa 11 | Giải bài tập Hóa 11 | Để học tốt Hóa học lớp 11 ngắn nhất với HayLamDo


Mục lục Giải Hóa 11 | Giải bài tập Hóa 11 | Để học tốt Hóa học lớp 10 với HayLamDo

Tuyển tập các bài giải bài tập Hóa học 11 ngắn gọn, chính xác được biên soạn bám sát nội dung sgk Hóa lớp 11 giúp bạn học tốt môn Hóa 11 hơn.

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ – Photpho

Chương 3: Cacbon – Silic

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic