X

Giải bài tập Sinh học 6

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 24 Trang 81


Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Trả lời câu hỏi Sinh học 6 Bài 24 Trang 81: - Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng hai cây tươi: một cây đủ rễ, thân, lá và một cây có rễ, thân, không có lá?

- Theo em thí nghiệm của nhóm nào kiểm tra được điều dự đoán ban đầu? Vì sao?

- Có thể rút ra kết luận gì?

Trả lời

- Trong thí nghiệm trên phải sử dụng 2 loại cây khác nhau như thế để kiểm tra xem phần lớn nước nước đi vào cây có thoát ra qua lá hay không.

- Cả 2 thí nghiệm đều có thể chứng minh được dự đoán ban đầu vì:

• Thí nghiệm một cây thoát hơi nước qua lá mới làm mờ túi bóng do có hơi nước bám lên thành túi

• Thí nghiệm thứ 2: ở cây có lá lượng nước trong lọ giảm hẳn chứng tỏ phải có lá thì cây mới thoát hơi nước.

- Kết luận: Phần lớn lượng nước cây lấy vào được thoát hơi qua lá.

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học 6 khác: