Bài 4.16, 4.17, 4.18 trang 15 SBT Vật Lí 6


Bài 4.16, 4.17, 4.18 trang 15 SBT Vật Lí 6

Bài 4.16 trang 15 SBT Vật Lí 6: Hình 4.1 mô tả thí nghiệm đo thể tích của một hòn đá. Kết quả ghi thể tích của hòn đá trong trường hợp nào dưới đây là đúng? Bài 4.16 trang 15 SBT Vật Lí 6 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 6

A. V = 200cm3

B. V = 75cm3

C. V = 60cm3

D. V = 50cm3

Lời giải:

Chọn D

Vì thể tích ban đầu khi chưa có hòn đá là Vnước = 150 cm3.

Thể tích của nước và hòn đá sau khi thả hòn đá vào nước là Vnước+ đá = 200cm3.

Vậy thể tích hòn đá là: Vhòn đá = Vnước + đá - Vnước = 200 - 150 = 50(cm3)

Bài 4.17 trang 15 SBT Vật Lí 6: Hình vẽ 4.2 mô tả thí nghiệm đo thể tích của một hòn đá. Kết quả ghi thể tích của hòn đá trong trường hợp nào sau đây là đúng? Bài 4.17 trang 15 SBT Vật Lí 6 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 6

A. V = 35cm3

B. V = 30cm3

C. V = 40cm3

D. V = 32cm3

Lời giải:

Chọn B

Vì thể tích nước tràn ra bình chia độ chính là thể tích của hòn đá.

Bài 4.18 trang 15 SBT Vật Lí 6: Trò chơi ô chữ

Hàng ngang

1. Khi đo thể tích vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ, người ta phải dùng tới bình này

2. Tên một dụng cụ được vẽ trong hình 2.1 SGK, Vật lí 6

3. Bình chia độ phải đặt theo phương này.

4. Tên dụng cụ mà học sinh dùng để vẽ đường thẳng

5. Một tên gọi khác của thước dây

6. Bình chia độ dùng để đo thể tích của chất này

7. Việc làm cuối cùng khi đi độ dài hoặc thể tích

8. Vật dùng để chứa chất lỏng tràn ra từ bình tràn

9. Giá trị lớn nhất ghi trên dụng cụ đo

10. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo

Hàng dọc được tô đậm

Từ nằm trong các ô in đậm theo hàng dọc chỉ tên của dụng cụ đó?

Lời giải:

Bài 4.18 trang 15 SBT Vật Lí 6 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 6

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 6 khác:

Mục lục Giải sách bài tập Vật Lí 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.