X

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn | Kiến thức trọng tâm KTPL 10


Năm học 2022-2023, môn học GDCD 10 được đổi tên thành Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Haylamdo sưu tầm và biên soạn lý thuyết Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn KTPL lớp 10.

Mục lục Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức

Lý thuyết Phần một: Giáo dục kinh tế

Lý thuyết Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế

Lý thuyết Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường

Lý thuyết Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế

Lý thuyết Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

Lý thuyết Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống

Lý thuyết Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Lý thuyết Phần hai: Giáo dục pháp luật

Lý thuyết Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý thuyết Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý thuyết Chủ đề 9: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức các môn học hay khác: