Sách lớp 1 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF


Haylamdo biên soạn bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF Sách lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, vở bài tập, sách giáo viên lớp 1 Kết nối tri thức. Mời các bạn đón xem:

Bộ sách lớp 1 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Tài liệu học tốt


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0 

Bước 2: Chọn mục Lớp 1, chọn Xem ngay Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/220

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào Toán 1 – Tập 1 hoặc Toán 1– Tập 2

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

SGK Toán 1 – Tập 1 Kết nối tri thức  

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

SGK Toán 1 – Tập 2 Kết nối tri thức  

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Toán 1 

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

SGV Toán 1- Kết nối tri thức  

II. Tải PDF sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

Tìm Kiếm - toán 1 kết nối (sachhoc.com) → click vào Download

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

- Tải pdf sách Toán 1 Tập 1, 2 Kết nối: Sách giáo khoa toán lớp 1 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) (sachhoc.com)

- Tải pdf sách Toán 1 - Tập 1: 

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

- Tải pdf sách Toán 1 - Tập 2: 

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Toán 1, tập 1- Kết nối tri thức

Sách Toán lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Toán 1, tập 2 - Kết nối tri thức


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Việt

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0 

Bước 2: Chọn mục Lớp 1, chọn Xem ngay Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Tiếng Việt: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/221

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào Tiếng Việt 1 – Tập 1 hoặc Tiếng Việt 1 – Tập 2

Xem pdf sách Tiếng việt 1 tập 1: 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Tiếng Việt 1, tập 1 – Kết nối tri thức

Xem pdf sách Tiếng việt 1 tập 2: 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Tiếng Việt 1, tập 2 – Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Tiếng Việt 1 tập 1 hoặc SGV Tiếng Việt 1 tập 2

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

SGV Tiếng Việt 1 – Tập 1

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

SGV Tiếng Việt 1 – Tập 2

II. Tải PDF sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: Tìm Kiếm - tiếng việt 1 kết nối (sachhoc.com) → Click vào Download

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

- Tải SGK Tiếng Việt 1- Kết nối tri thức Tập 1, 2: Sách giáo khoa Tiếng việt 1 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) (sachhoc.com)

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Tiếng việt tập 1- Kết nối tri thức 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Tiếng việt tập 2 - Kết nối tri thức 


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Đạo đức

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Cách xem trực tuyến Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục  https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0 

Bước 2: Chọn mục Lớp 1, chọn Xem ngay Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Đạo đức: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/222

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào Đạo đức 1 

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

SGK Đạo đức 1 – Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Đạo đức 1

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

SGV Đạo đức 1 – Kết nối tri thức

II. Tải PDF sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: Tìm Kiếm - đạo đức 1 kết nối (sachhoc.com) → Click vào Download 

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

Tải pdf sách đạo đức 1 – Kết nối: Đạo đức 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) (sachhoc.com)

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Đạo đức lớp 1 Kết nối tri thức | Xem online, tải PDF

Đạo đức 1 – Kết nối tri thức

Xem thêm cách xem online, tải PDF các bộ sách mới khác: