Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/phút.


Câu hỏi:

Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/phút. Tính tốc độ góc, chu kì, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10 cm, lấy g = 10 m/s2.

A. 10π rad/s; 0,2 s; 31,4 m/s; 98,7 m/s2.                

B. 20π rad/s; 0,4 s; 3,14 m/s; 98,7 m/s.

C. 20π rad/s; 0,3 s; 3,14 m/s; 9,87 m/s2.                

D. 10π rad/s; 0,2 s; 3,14 m/s; 98,7 m/s2.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Theo bài ra ta có f = 300 vòng/phút =30060 = 5 vòng/s.

Vậy tốc độ góc ω = 2f = 10 rad/s.

Chu kỳ quay: T = 1f = 0,2 s.

Vận tốc dài v = r.ω = 3,14 m/s.

Gia tốc hướng tâm: aht=v2r=98,6m/s2.

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chọn ý sai. Chuyển động tròn đều có

Xem lời giải »


Câu 2:

Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính R, tốc độ dài là v, tốc độ góc là ω. Gia tốc hướng tâm có biểu thức:

Xem lời giải »


Câu 3:

Chọn phát biểu sai.

Xem lời giải »


Câu 4:

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là?

Xem lời giải »


Câu 5:

Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu vận tốc góc giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần.

Xem lời giải »


Câu 6:

Một vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính xác định. Khi tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì

Xem lời giải »


Câu 7:

Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều bán kính r, có đặc điểm

Xem lời giải »