Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:


Câu hỏi:

Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:

A. 0,32 m/s.           

B. 36 km/h.             

C. 36 m/s.             

D. 10 km/h.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Từ công thức tính động năng ta có:

Wd=12mv2v=2.Wdm=2.200,4=10m/s=36km/h

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau:

Xem lời giải »


Câu 2:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

Xem lời giải »


Câu 3:

Một ô tô khối lượng 1200 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ô tô bằng:

Xem lời giải »


Câu 4:

Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem lời giải »


Câu 5:

Thế năng hấp dẫn là đại lượng

Xem lời giải »