X

Giải bài tập Sinh học 6

Bài 1 trang 31 Sinh học 6


Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 1 trang 31 Sinh học 6: Hãy liệt kê 5 loại cây có các loại rễ khác hau mà em biết điền vào bảng sau.

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1
2
...

Trả lời

Liệt kê 5 loại rễ cây

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1 Su hào +
2 Lúa +
3 Cải bắp +
4 Ngô +
5 Tỏi tây +

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học 6 khác: