X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 10cm thì thấy ảnh của mọi vật xa


SBT Vật Lí 9 Bài 51: Bài tập quang hình học

Giải bài 5 trang 105 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 51: Bài tập quang hình học giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 5 trang 105 sách bài tập Vật Lí 9: Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 10cm thì thấy ảnh của mọi vật xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 50cm trở lại. Hãy xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Tóm tắt:

L = OkOM = 10cm; OMCV = 50cm; fk = OkF’ = ?

Lời giải:

Khi quan sat vật ở rất xa qua kính phân kỳ thì ảnh của vật qua kính sẽ hiện lên tại tiêu điểm ảnh chính F’ của kính: A’ ≡ F’ → OkF’ = OkA’

Mặt khác, ảnh đó cũng nằm tại điểm cực viễn CV của mắt người quan sát.

Do đó: OMA’ = OMCV = OMOk + OkA’ = 50cm

→ Tiêu cự của kính phân kỳ là:

f = OkF’ = OkA’ = OMA’ – OkOM = 50 – 10 = 40cm

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: