X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Mắt cận có những đặc điểm nào dưới đây


SBT Vật Lí 9 Bài 51: Bài tập quang hình học

Giải bài 9 trang 105 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 51: Bài tập quang hình học giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 9 trang 105 sách bài tập Vật Lí 9: Mắt cận có những đặc điểm nào dưới đây

A. Điểm cực cận quá gần mắt. Điểm cực viễn quá xa mắt

B. Điểm cực cận quá xa mắt. Điểm cực viễn quá gần mắt

C. Điểm cực cận và cực viễn quá gần mắt

D. Điểm cực cận và cực viễn quá xa mắt

Lời giải:

Chọn C. Điểm cực cận và cực viễn quá gần mắt

Dựa vào đặc điểm của mắt cận ta thấy mắt cận có điểm cực cận và điểm cực viễn gần mắt hơn bình thường.

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: