X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Đọc đoạn tư liệu sau trang 23 SBT Lịch sử 10


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 16 trang 23 SBT Lịch sử 10 trong Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 16 trang 23 SBT Lịch sử 10: Đọc đoạn tư liệu sau:

"Những kết quả nghiên cứu của các nhà bác học thời Phục hưng không những đã góp phần cống hiến to lớn vào sự phát triển khoa học của nhân loại, mà đã thực sự là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng, đã đập tan thế giới quan duy tâm thần bí của Giáo hội, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ”.

(Lịch sử thế giới trung đại, Lương Ninh, Đặng Đức An)

Hãy:

a) Gạch chân các cụm từ thể hiện ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng

b) Trình bày ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng

Lời giải:

Yêu cầu a) Gạch chân dưới các cụm từ sau:

- Góp phần cống hiến to lớn vào sự phát triển khoa học của nhân loại

- Là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng

- Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Yêu cầu b) Ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng

- Lên án, châm biếm Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời.

- Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân.

- Đề cao chủ nghĩa duy vật, khoa học, tiến bộ.

- Là tinh thần nhân văn và tiến bộ trong tư tưởng, văn học; là sự sáng tạo trong khoa học; là chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật.

- Là cầu nối từ văn hoá phong kiến sang văn hoá tư sản, khởi đầu của văn minh Tây Âu thời cận đại.

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: