Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp


Vì hạnh phúc con người – Tuần 14

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

I. nhận xét

Câu 1 (trang 140): Đọc biên bản đại hội chi đội ở SGK:

Trả lời

      Đọc giọng to, rõ ràng.

Câu 2 (trang 142): Trả lời câu hỏi:

a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

b) Cách mở đầu và kết thúc biên bản có gì giống và khác cách mở đầu và kết thúc đơn?

c) Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản.

Trả lời

a) Chi đội lớp 5A ghi biên bản về cuộc họp để nhớ các sự việc chính đã xảy ra, ý kiến của mọi người về từng vấn đề, những điều đã thống nhất hoặc chưa thống nhất và xem xét lại khi cần thiết.

b)

* Mở đầu biên bản:

      + Giống nhau: có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.

      + Khác nhau: biên bản không có tên nơi nhận (kính gửi), thời gian địa điểm làm biên bản ghi ở phần nội dung.

* Kết thúc văn bản:

      + Giống nhau: có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.

      + Khác nhau: biên bản cuộc họp có hai chữ kí, không có lời cảm ơn như trong đơn.

c) Tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản:

- Thời gian, địa điểm họp.

- Thành phần tham dự, chủ toạ, thư kí.

- Nội dung cuộc họp (diễn biến, tóm tắt các ý kiến, kết luận của cuộc họp).

- Chữ kí của chủ tịch và thư kí.

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 142): Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao?

Trả lời

      •Những trường hợp cần ghi biên bản là:

a) Đại hội liên đội - Vì cần ghi lại các ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện.

c) Bàn giao tài sản – Vì cần ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.

e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông - Vì cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép - Vì cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

      • Những trường hợp không cần ghi biên bản:

b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử - Vì đây chỉ là việc phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện ngay, không có điều gì cần ghi lại làm bằng chứng.

d) Đêm liên hoan văn nghệ - Vì đây là một buổi sinh hoạt vui, không có điều gì cần phải ghi lại để làm bằng chứng.

Câu 2 (trang 142): Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1.

Trả lời

- Biên bản đại hội chi đội.

- Biên bản bàn giao tài sản.

- Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

- Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: