Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?


Giải Tin học lớp 7 Bài 2: Phần mềm máy tính

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu hỏi 2 trang 11 Tin học lớp 7 trong Bài 2: Phần mềm máy tính, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Câu hỏi 2 trang 11 Tin học lớp 7: Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?

A. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.

B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.

C. Điều khiển các thiết bị vào – ra.

D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh không thực hiện quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính. Nó là hoạt động của một phần mềm ứng dụng.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: