Em hãy chỉ ra các loại tệp có thể sử dụng được với Windows Media Player


Giải Tin học lớp 7 Bài 2: Phần mềm máy tính

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu hỏi 2 trang 12 Tin học lớp 7 trong Bài 2: Phần mềm máy tính, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Câu hỏi 2 trang 12 Tin học lớp 7: Em hãy chỉ ra các loại tệp có thể sử dụng được với Windows Media Player.

A. .mp3 B. .jpg. C. .avi. D. .mp4. E. .txt

Trả lời:

Đáp án đúng là: A, C, D

Tệp jpg: tệp hình ảnh. Tệp txt: tệp văn bản

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: