Giải Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 - Kết nối tri thức


Giải Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 - Kết nối tri thức

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Giải Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 - Kết nối tri thức

Hoạt động (trang 16, 17)

Bài 1 trang 16 SGK Toán lớp 1 tập 2 : So sánh (theo mẫu):

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Túi nào có số lớn hơn?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

24 … 19

35 … 37

68 … 68

56 … 65

90 … 89

71 … 81

Hướng dẫn giải

24 > 19

35 < 37

68 = 68

56 < 65

90 > 89

71 < 81

Bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Chiếc lọ nào có số lớn nhất?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

b) Chiếc lọ nào có số bé nhất?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Chiếc lọ nào có số lớn nhất?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

b) Chiếc lọ nào có số bé nhất?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 18)

Bài 1 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số nào lớn hơn trong mỗi cặp?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số nào bé hơn trong mỗi cặp?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đổi chỗ hai chiếc xe để các số trên xe sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Sắp xếp ba số trên xe 80; 30; 90 theo thứ tự từ bé đến lớn: 30; 80; 90

Vậy đổi vị trí hai xe có số 30 và 80.

b) Sắp xếp ba số trên xe 47; 74; 70 theo thứ từ bé đến lớn: 47; 70; 74

Vậy đổi vị trí hai xe có số 70 và 74.

Luyện tập (trang 20, 21)

Bài 1 trang 20 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đ, S?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 20 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Điền dấu >, <, = vào ô trống:

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

b) Tìm đường xe đi đến trạm xăng.

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 21 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 30 học sinh, lớp 1C có 35 học sinh. Hỏi:

a) Lớp 1A và lớp 1B, lớp nào có nhiều học sinh hơn?

b) Lớp 1B và lớp 1C, lớp nào có ít học sinh hơn?

c) Lớp nào có nhiều học sinh nhất?

d) Lớp nào có ít học sinh nhất?

Hướng dẫn giải

Lớp 1A có 33 học sinh.

Lớp 1B có 30 học sinh.

Lớp 1C có 35 học sinh.

a) Vì 33 > 30 nên lớp 1A có nhiều học sinh hơn lớp 1B.

b) Vì 30 < 35 nên lớp 1B có ít học sinh hơn lớp 1C.

Vì 30 < 33 < 35 nên lớp 1C có nhiều học sinh nhất, lớp 1B có ít học sinh nhất.

Xem thêm các bài giải Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: