Một vật có khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ dưới lên với vận tốc


Câu hỏi:

Một vật có khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ dưới lên với vận tốc v0 = 20 m/s. Xác định cơ năng của vật khi chuyển động?

A. 0 J.

B. 20 J.

C. 10 J.

D. 1 J.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Chọn gốc thế năng tại vị trí ném

Tại vị trí ném vật ta có:

+ Thế năng của vật tại đó: Wt=0

+ Động năng của vật tại đó: Wd=12mv02=12.0,1.202=20J

Một vật có khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ dưới lên với vận tốc  (ảnh 1) Cơ năng của vật: W=Wd+Wt=20+0=20J

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau:

Xem lời giải »


Câu 2:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

Xem lời giải »


Câu 3:

Một ô tô khối lượng 1200 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ô tô bằng:

Xem lời giải »


Câu 4:

Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem lời giải »


Câu 5:

Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 4 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Cho g = 10 m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằng

Xem lời giải »


Câu 6:

Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem lời giải »


Câu 7:

Thế năng hấp dẫn là đại lượng

Xem lời giải »