X

Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời điểm


Giải Vật Lí lớp 10 Bài 12: Chuyển động ném

Câu hỏi trang 53 Vật Lí 10: Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s hướng lên theo phương xiên 45o so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể.

Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời điểm: bắt đầu bắn, sau 0,1 s và sau 0,2 s.

Lời giải:

Chọn hệ trục tọa độ phân tích chuyển động ném xiên như hình dưới

Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời điểm

- Thời điểm bắt đầu bắn:

+ Vận tốc theo phương ngang: v0x = v0cos45o = 4.22 = 22m/s

+ Vận tốc theo phương thẳng đứng: v0y = v0sin45o = 4.22 = 22m/s

- Sau 0,1 s:

+ Vận tốc theo phương ngang: vx = v0x = 22m/s (chuyển động thành phần theo phương ngang là chuyển động thẳng đều)

+ Vận tốc theo phương thẳng đứng: vy = v0y - gt = 22 - 9,8.0,1 = 1,85m/s

- Sau 0,2 s:

+ Vận tốc theo phương ngang: vx = v0x = 22m/s (chuyển động thành phần theo phương ngang là chuyển động thẳng đều)

+ Vận tốc theo phương thẳng đứng: vy = v0y - gt = 22 - 9,8.0,2 = 0,87m/s

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: