GDQP 11 Cánh diều Bài 1: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 11 Bài 1: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 11 Bài 1.

Giải GDQP 11 Cánh diều Bài 1: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải GDQP 11 trang 5

I. Một số nội dung chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Giải GDQP 11 trang 6

II. Một số nội dung Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam

Giải GDQP 11 trang 7

Giải GDQP 11 trang 8

III. Một số nội dung về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải GDQP 11 trang 9

Giải GDQP 11 trang 10

IV. Trách nhiệm quản lí, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

Giải GDQP 11 trang 11

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 11 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: