GDQP 11 Cánh diều Bài 5: Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 11 Bài 5: Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 11 Bài 5.

Giải GDQP 11 Cánh diều Bài 5: Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân

Giải GDQP 11 trang 31

I. Một số vấn đề chung về phòng không nhân dân

Giải GDQP 11 trang 32

Giải GDQP 11 trang 33

II. Hoạt động phòng không nhân dân

Giải GDQP 11 trang 36

III. Trách nhiệm thực hiện phòng không nhân dân

Giải GDQP 11 trang 37

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 11 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: