GDQP 11 Cánh diều Bài 6: Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 11 Bài 6: Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 11 Bài 6.

Giải GDQP 11 Cánh diều Bài 6: Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo

Giải GDQP 11 trang 38

I. Súng bộ binh

Giải GDQP 11 trang 39

Giải GDQP 11 trang 45

II. Thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo

Giải GDQP 11 trang 46

Giải GDQP 11 trang 47

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 11 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: