GDQP 11 Cánh diều Bài 9: Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 11 Bài 9: Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 11 Bài 9.

Giải GDQP 11 Cánh diều Bài 9: Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

Giải GDQP 11 trang 58

I. Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu

Giải GDQP 11 trang 62

II. Truyền tin liên lạc, báo cáo

Giải GDQP 11 trang 63

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 11 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: