Mỗi hàm sau cho kết quả như thế nào?


Giải Tin học lớp 7 Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu hỏi trang 42 Tin học lớp 7 trong Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Câu hỏi trang 42 Tin học lớp 7: Mỗi hàm sau cho kết quả như thế nào?

a) SUM(1,3, “Hà Nội”, “Zero”, 5)

b) MIN(3,5, “One”, 1)

c) COUNT(1,3,5,7)

Trả lời:

a) Kết quả hiện #NAME?

b) Kết quả hiện #NAME?

c) Kết quả bằng 4. Hàm đếm số các giá trị là số

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: