Hoạt động 1 trang 39 Tin học lớp 7 - Kết nối tri thức


Giải Tin học lớp 7 Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Hoạt động 1 trang 39 Tin học lớp 7 trong Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Hoạt động 1 trang 39 Tin học lớp 7: Hàm trong bảng tính

Câu 1 trang 39 Tin học lớp 7: Em hãy quan sát công thức là hàm trong Hình 8.1 và Hình 8.2 (Chú ý quan sát kĩ công thức trong vùng nhập dữ liệu) và trả lời câu hỏi sau: Tên của hàm là gì?

Trả lời:

Tên của hàm là SUM, AVERAGE

Câu 2 trang 39 Tin học lớp 7: Em hãy quan sát công thức là hàm trong Hình 8.1 và Hình 8.2 (Chú ý quan sát kĩ công thức trong vùng nhập dữ liệu) và trả lời câu hỏi sau: Ý nghĩa của hàm?

Trả lời:

Hàm SUM là hàm tính tổng. Hàm AVERAGE là hàm tính trung bình cộng

Câu 3 trang 39 Tin học lớp 7: Em hãy quan sát công thức là hàm trong Hình 8.1 và Hình 8.2 (Chú ý quan sát kĩ công thức trong vùng nhập dữ liệu) và trả lời câu hỏi sau: Hàm có bao nhiêu tham số, các tham số của hàm là gì?

Trả lời:

Hàm có nhiều tham số. Các tham số của hàm có thể là dãy bao gồm các số, địa chỉ ô, địa chỉ vùng dữ liệu.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: