Các công thức sau đây có cho kết quả giống nhau hay không?


Giải Tin học lớp 7 Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Luyện tập 2 trang 44 Tin học lớp 7 trong Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Luyện tập 2 trang 44 Tin học lớp 7: Các công thức sau đây có cho kết quả giống nhau hay không?

a) =SUM(C3:K3)

b) =C3 + SUM(D3:J3) + K3

c) =SUM(C3:G3) + SUM(H3:K3)

Trả lời:

Các công thức trên có kết quả giống nhau

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: