Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 - Kết nối tri thức


Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 - Kết nối tri thức

Bài 1 Trang 22 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số còn thiếu vào bảng các số từ 1 đến 100:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Bài 2 Trang 22 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong bảng các số từ 1 đến 100 :

a) Các số có một chữ số là: .........................

b) Các số có hai chữ số giống nhau là: .........................

c) Có ........ số có hai chữ số.

d) Số bé nhất có hai chữ số là ...............

Số lớn nhất có hai chữ số là ................

Trả lời:

a) Các số có một chữ số là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

b) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

c) Có 90 số có hai chữ số.

d) Số bé nhất có hai chữ số là 10.

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Bài 3 Trang 22 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Bài 4 Trang 23 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Trả lời:

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

29, 32, 37

54, 75, 86, 90

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:

75, 71, 68

61, 42, 38, 29

Bài 5 Trang 23 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Chú thỏ sẽ trốn vào ngôi nhà số 24 , tô màu ngôi nhà đó.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

b) Chú mèo sẽ trốn vào ngôi nhà số 23 , tô màu ngôi nhà đó.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Bé đếm theo thứ tự và tô màu vào 2 ngôi nhà.

a) Thứ tự: 2; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;…

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

b) Thứ tự: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; …

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: