Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77 Bài 35 : Các ngày trong tuần - Kết nối tri thức


Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77 Bài 35 : Các ngày trong tuần

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77 Bài 35 : Các ngày trong tuần sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77 Bài 35 : Các ngày trong tuần - Kết nối tri thức

Bài 35 Tiết 1 trang 77, 78 Tập 2

Bài 1 Trang 77 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết ngày thích hợp vào chỗ chấm

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 - Bài 35 Tiết 1

Trả lời:

Các vị trí điền từ trái sang phải là: thứ ba, thứ sáu, chủ nhật

Bài 2 Trang 77 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Dưới đây là số thuyền bạn Mai gấp được trong một tuần.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 - Bài 35 Tiết 1

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Vào ngày thứ ......................... Mai gấp được 6 chiếc thuyền.

b) Vào ngày thứ bảy, Mai gấp được ......................... chiếc thuyền.

Trả lời:

a) Vào ngày thứ tư Mai gấp được 6 chiếc thuyền.

b) Vào ngày thứ bảy, Mai gấp được 12 chiếc thuyền.

Bài 3 Trang 78 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối quả táo với giỏ thích hợp theo mẫu

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 - Bài 35 Tiết 1

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 - Bài 35 Tiết 1

Bài 4 Trang 78 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 77, 78 - Bài 35 Tiết 1

a) Vào ngày nào trong tuần, trong lọ có 3 bông hoa hồng?

b) Vào ngày nào trong tuần, trong lọ có nhiều hoa hồng nhất?

Trả lời:

Thứ ba là hôm nay. Thứ hai là hôm qua. Thứ tư là ngày mai.

Thứ hai trong lọ có 3 bông hoa.

Thứ ba trong lọ có 5 bông hoa.

Thứ tư trong lọ có 7 bông hoa.

a) Vào ngày thứ hai, trong lọ có 3 bông hoa hồng.

b) Vào ngày thứ tư, trong lọ có nhiều hoa hồng nhất.

Bài 35 Tiết 2 trang 79, 80 Tập 2

Bài 1 Trang 79 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Quan sát tranh rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Sau mỗi ngày, chú ếch lại nhảy đến chiếc lá sen khác theo thứ tự:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80 - Bài 35 Tiết 2

a) Chú ếch ở trên chiếc lá sen số (1) vào thứ ......................... 

b) Chú ếch ở trên chiếc lá sen số (7) vào ......................... 

Trả lời:

a) Chú ếch ở trên chiếc lá sen số (1) vào thứ hai.

b) Chú ếch ở trên chiếc lá sen số (7) vào chủ nhật.

Bài 2 Trang 79 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối mỗi con bướm với bông hoa thích hợp.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80 - Bài 35 Tiết 2

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80 - Bài 35 Tiết 2

Bài 3 Trang 80 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Em hãy vẽ đường giúp bạn thỏ thoát khỏi mê cung.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80 - Bài 35 Tiết 2

b) Đường thoát khỏi mê cung đi qua các chỗ chấm. Mỗi chỗ chấm ghi một ngày trong tuần. Viết ngày thích hợp vào chỗ chấm.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80 - Bài 35 Tiết 2

Trả lời:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80 - Bài 35 Tiết 2

b) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80 - Bài 35 Tiết 2

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: