Chính tả: Một chuyên gia máy xúc


Cánh chim hòa bình – Tuần 5

Chính tả: Một chuyên gia máy xúc

Câu 1 (trang 46): Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc từ “Qua khung cửa kính” đến “những nét giản dị, thân mật”

Trả lời

Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 46): Tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây. Giải thích quy tắc ghi dấu thanh trong mỗi tiếng mà em vừa tìm được.

Trả lời

- Các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn: múa, cuốn, buôn, muôn, của.

- Quy tắc ghi dấu thanh trong mỗi tiếng trên là:

+ Trong các tiếng chứa nguyên âm đôi mà không có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của nguyên âm đôi.

+ Trong các tiếng chứa nguyên âm đôi mà có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của nguyên âm đôi.

Câu 3 (trang 47): Tìm tiếng có chưa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

Trả lời

- Muôn người như một.

- Chậm như rùa.

- Ngang như cua.

- Cày sâu cuốc bẫm.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: