Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê (tiếp)


Cánh chim hòa bình – Tuần 5

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê (tiếp)

Câu 1 (trang 51): Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

Trả lời

HS tự làm báo cáo thống kê dựa trên kết quả học tập của chính mình

* Ví dụ:

a) Số điểm dưới 5: 0

b) Số điểm từ 5 đến 6: 0

c) Số điểm từ 7 đến 8: 3

d) Số điểm từ 9 đến 10: 9

Câu 2 (trang 51): Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ.

Trả lời

HS lập bảng dựa vào kết quả học tập thực tế của cả tổ

* Ví dụ lập bảng như sau:

Bảng thống kê kết quả học tập

Tổ …, tháng …..

Số thứ tự Họ và tên Số điểm
Điểm dưới 5 Điểm từ 5 đến 6 Điểm từ 7 đến 8 Điểm từ 9 đến 10
1
2
3
Tổng cộng

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: