X

Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc


Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Với giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách bài tập Lịch Sử lớp 6 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Lịch Sử 6.

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Câu 1. Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

1. Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì?

A. Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị.

B.   Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,...

C. Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề.

D. Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt.

Đáp án: A

Giải thích:

- Một trong những chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là: Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị.

- Nội dung các đáp án B, C, D không phù hợp, vì:

+ Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,...; Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề….  là chính sách cai trị trên lĩnh vực kinh tế.

+ Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt….. là chính sách cai trị trên lĩnh vực văn hóa.

2. Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyền về

A. ruộng đất. 

B. muối, sắt. 

C. thu thuế.

D. thương nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Những sản phẩm quan trọng của người Việt như sắt và muối bị chính quyền đô hộ giữ độc quyền (SGK – trang 82).

3. Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích gì?

A. Để khai hoá văn minh cho dân tộc ta.

B. Để đào tạo ra tầng lớp người tài, phục vụ cho chính quyền đô hộ.

C. Để phát triển văn hoá Hán trên lãnh thổ nước ta.

D. Để nô dịch và đồng hoá nhân dân ta.

Đáp án: D

Giải thích: Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích: nô dịch và đồng hóa nhân dân ta.

4. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là

A. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.

B. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với quý tộc người Việt.

C. mâu thuẫn giữa quý tộc Việt với chính quyền đô hộ.

D. mâu thuẫn giữa nông dân Việt với chính quyền đô hộ.

Đáp án: A

Giải thích: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ (SGK – trang 83).

Câu 2. Dựa vào thông tin trong cột A, em hãy đánh dấu (X) vào cột B các chính sách thể hiện chính sách đồng hoá về văn hoá của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Cột A

Cột B

Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý.


Truyền bá Nho giáo.


Cướp ruộng đất lập đồn điền.


Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt.


Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tập quán.


Trả lời:

Cột A

Cột B

Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý.


Truyền bá Nho giáo.

X

Cướp ruộng đất lập đồn điền.


Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt.

X

Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tập quán.

X

Câu 3. Em hãy điền vào chỗ trống những từ và cụm từ thể hiện chính sách bóc lột kinh tế của chính quyền phong kiến đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Trả lời:

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Câu 4. Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu - An Nam trong thời Bắc thuộc.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Trả lời:

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Câu 5. Dựa vào thông tin ở cột A, em hãy điền vào cột B tên của các chính sách cai trị trong lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá của chính quyền phong kiến phương Bắc ở nước ta.

Cột A. Chính sách

Cột B. Lĩnh vực

1. Truyền bá Nho giáo.


2. Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục.


3. Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt.


4. Sáp nhập Âu Lạc thành quận, huyện của Trung Quốc.


Trả lời:

Cột A. Chính sách

Cột B. Lĩnh vực

1. Truyền bá Nho giáo.

Văn hóa

2. Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục.

Văn hóa

3. Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt.

Văn hóa

4. Sáp nhập Âu Lạc thành quận, huyện của Trung Quốc.

Chính trị 

Câu 6. Dựa vào mục 1 phần II trong SGK, em hãy vẽ một sơ đồ tư duy theo gợi ý bên dưới để trình bày về tình hình kinh tế của nước ta trong thời Bắc thuộc.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Trả lời:

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem thêm các bài giải sbt Lịch Sử 6 - Chân trời sáng tạo hay khác: