Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 mới hay nhất


Nhằm mục đích giúp học sinh lớp 6 học tốt môn Tiếng Anh 6 mới, loạt bài giải bài tập Tiếng Anh 6 giúp bạn soạn Tiếng Anh lớp 6 trước khi đến lớp và làm tốt bài tập về nhà môn Tiếng Anh 6.

Mục lục Soạn Tiếng Anh 6 mới

Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Unit 3: My friends

Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Review 2 (Unit 4-5-6)

Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Review 3 (Unit 7-8-9)

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Review 4 (Unit 10-11-12)