Em hãy chọn phương án đúng: Trang siêu văn bản là


Tin học lớp 6 Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Câu hỏi 1 trang 24 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Em hãy chọn phương án đúng.

Trang siêu văn bản là:

A. Trang văn bản thông thường không chứa liên kết.

B. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và chứa các liên kết.

C. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau không chứa liên kết.

2. Hãy nêu địa chỉ một số website có nội dung phục vụ việc học tập.

Lời giải:

1. Đáp án B

2. Một số địa chỉ website có nộ dung phục vụ việc học tập là:

http://wikipedia.org 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn 

https://www.youtube.com

https://zoom.us

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: