X

Giải bài tập Toán lớp 6 - Cánh diều

Toán lớp 6 Cánh diều | Giải Toán lớp 6 | Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2


Toán lớp 6 Cánh diều | Giải Toán lớp 6 | Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Cánh diều Tập 1 và Tập 2 hay, chi tiết được biên soạn bám sát sách giáo khoa Toán lớp 6 sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm vững kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán 6.

Toán lớp 6 Cánh diều | Giải Toán lớp 6 | Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều

Chương 1: Số tự nhiên - Cánh diều

Chương 2: Số nguyên - Cánh diều

Chương 3: Hình học trực quan - Cánh diều

Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 - Cánh diều

Chương 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Chương 5. Phân số và số thập phân

Chương 6. Hình học phẳng


Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp

Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10.

Lời giải:

Các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10 là: 1; 3; 5; 7; 9.

Do đó ta viết tập hợp A là:

A = {1; 3; 5; 7; 9}.

Hoạt động 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Cho tập hợp B = {2; 3; 5; 7}. Số 2 và số 4 có là phần tử của tập hợp B không?

Lời giải:

Vì B = {2; 3; 5; 7} nên ta thấy tập hợp B gồm các phần tử là 2; 3; 5; 7.

Số 2 là một phần tử của tập hợp B. Ta viết 2 ∈ B, đọc là 2 thuộc B.

Số 4 không là phần tử của tập hợp B. Ta viết 4 ∉ B, đọc là 4 không thuộc B.

Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Cho H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu ∈, ∉ thích hợp cho Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất

a) Tháng 2 Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất H;

b) Tháng 4 Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất H;

c) Tháng 12 Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất H.

Lời giải:

Ta đã biết các tháng dương lịch có 30 ngày là các tháng: tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11.

Do đó ta viết tập hợp H:

H = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}.

a) Ta thấy tháng 2 không thuộc tập hợp H, ta viết:

Tháng 2 Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất H.

b) Ta thấy tháng 4 thuộc tập hợp H, ta viết:

Tháng 4 Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất H.

c) Ta thấy tháng 12 không thuộc tập hợp H, ta viết:

Tháng 12 Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất H.

....................................

....................................

....................................

Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi khởi động trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Trong bảng dưới đây có ghi dân số của một số tỉnh, thành phố ở nước ta năm 2019.

Câu hỏi khởi động trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất

Đọc dân số của những tỉnh, thành phố nêu trong bảng trên và cho biết tỉnh, thành phố nào có dân số nhiều nhất.

Lời giải:

Quan sát bảng ta thấy:

+ Dân số tỉnh Cà Mau là 1 194 300 người, đọc là "một triệu một trăm chín mươi tư nghìn ba trăm người".

+ Dân số tỉnh Gia Lai là 1 520 200 người, đọc là "một triệu năm trăm hai mươi nghìn hai trăm người".

+ Dân số thành phố Hà Nội là 8 093 900 người, đọc là "tám triệu không trăm chín mươi ba nghìn chín trăm người".

+ Dân số tỉnh Nghệ An là 3 337 200 người, đọc là "ba triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn hai trăm người".

+ Dân số TP. Hồ Chí Minh là 9 038 600 người, đọc là "chín triệu không trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm người".

Lại có: 1 194 300 < 1 520 200 < 3 337 200 < 8 093 900 < 9 038 600 nên TP. Hồ Chí Minh có số dân nhiều nhất. 

Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Nếu x ∈ Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất thì x ∈ Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất.

b) Nếu x ∈ Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất thì x ∈ Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất.

Lời giải:

Ta có Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất là tập hợp các số tự nhiên và Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất là tập hợp các số tự nhiên khác 0.

Do đó nếu ta lấy 0 ∈ Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất thì ta thấy 0 ∉ Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất nên phát biểu a) là sai. 

Mặt khác, mọi số tự nhiên khác 0 đều là các số tự nhiên, do đó nếu ta lấy x ∈ Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất thì x ∈ Luyện tập 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất.

Vậy ta kết luận phát biểu b) là đúng. 

Hoạt động 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều:

a) Đọc số sau: 12 123 452.

b) Viết số sau: ba mươi tư nghìn sáu trăm năm mươi chín.

Lời giải:

a) Số 12 123 452 đọc là: "Mười hai triệu một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi hai".

b) Số "ba mươi tư nghìn sáu trăm năm mươi chín" viết là 34 659. 

....................................

....................................

....................................

Toán lớp 6 Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

Câu hỏi khởi động trang 16 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Quãng đường từ Hà Nội đến Huế dài khoảng 658 km. Quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Huế khoảng 394 km.

Câu hỏi khởi động trang 16 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất

Quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Huế khoảng 394 km nên quãng đường từ Huế tới TP. Hồ Chí Minh là: 

658 + 394 = 1 052 (km)

Quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài số ki-lô-mét là:

658 + 1 052 = 1 710 (km)

Vậy quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài khoảng 1 710 km.

Hoạt động 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Hãy nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.

Lời giải:

Phép cộng các số tự nhiên có các tính chất: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0.

Cụ thể là:

Hoạt động 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hay nhất

Luyện tập 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Mẹ An mua cho An một bộ đồng phục học sinh gồm: áo sơ mi giá 125 000 đồng, áo khoác giá 140 000 đồng, quần âu giá 160 000 đồng. Tính số tiền mẹ An đã mua đồng phục cho An.

Lời giải:

Số tiền mẹ An đã mua đồng phục cho An là:

125 000 + 140 000 + 160 000 = 425 000 (đồng)

          Đáp số: 425 000 đồng

....................................

....................................

....................................